Gaujienas pagasts

Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 29 298 EUR, publiskais finansējums – 26 368,20 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir sakārtot sabiedrisku, kultūrvēsturisku un izcili ainavisku objektu Gaujienas "Anniņās", nodrošināt pieejamību, attīstīt vietas potenciālu un pievilcību, iegūt  jaunu integrētu tūrisma, kultūras objektu, kas palielinās lauku iedzīvotāju piederības apziņu un līdzdalību kultūras procesos.

Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 7928,59 EUR, publiskais finansējums – 7135,73 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras un tradīciju kopšanā, nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību, kvalitatīvu norisi un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu Apes novada iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros iegādāta moderna apskaņošanas aparatūra, galvas mikrofonu komplekts un apmeklētāju krēsli Gaujienas tautas namam.

Projekts īstenots 2017.gadā.

Foto: Daiga Bojāre

Bērnu rotaļu laukuma izveide Gaujienā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 6458 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5812,20 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir radīt pievilcīgu dzīves vietu ģimenēm ar bērniem un rosināt pagasta bērnus saturīga brīvā laika pavadīšanai un aktīvam dzīves veidam.

Projekta ietvaros tika labiekārtots bērnu rotaļlaukums.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada novembrī.

Komunikāciju sistēmu izveide Gaujienas pagasta ,,Mācītājmājā'' ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un paplašināšanai'

Projekta īstenotājs:
GAUJIENAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Finansējums:
Budžets - 24205,53 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 21784,98 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir izveidot komunikāciju sistēmas Gaujienas pagasta ,,Mācītājmājā'', nodrošinot un paplašinot kultūrvēsturiskas ēkas
funkcionalitāti,radot mūsdienīgu un drošu vidi dažādu pasākumu rīkošanai un ēkas kā reģionālas nozīmes Garīgās atjaunotnes jeb
rekolekciju centra izveidei un pilnvērtīgai ilgtermiņa darbībai.

Projekta ietvaros tika ierīkotas ūdenspagādes, kanalizācijas un apkures sistēmas.

Projekta īstenošana pabeigta 2021. gadā.

Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Budžets - 29715,34 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 26743,80 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir radīt pievilcīgu un drošu vidi gan vietēju, gan pārrobežu sporta pasākumu organizēšanai, saturīgai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitāšu dažādošanai.

Projekta ietvaros tika labiekārtots sporta laukums.

Projekts īstenots 2020. gadā.

Skrienam kopā

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Vītolēni"
Finansējums:
Budžets - 1352,73 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1217,46 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt un uzlabot individuālās fiziskās īpašības.

Projekta ietvaros notika intensīvs nodarbību cikls vingrošanā, vieglatlētikā un orientēšanās sportā.

Projekts īstenots 2020. gada vasarā.