Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana

Projekta īstenotājs: 
Apes novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 29 298 EUR, publiskais finansējums – 26 368,20 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir sakārtot sabiedrisku, kultūrvēsturisku un izcili ainavisku objektu Gaujienas "Anniņās", nodrošināt pieejamību, attīstīt vietas potenciālu un pievilcību, iegūt  jaunu integrētu tūrisma, kultūras objektu, kas palielinās lauku iedzīvotāju piederības apziņu un līdzdalību kultūras procesos.

Projekta ietvaros tika labiekārtota Gaujienas muižas ansambļa un Jāzepa Vītola memoriālā muzeja "Anniņas" apkārtne: pakāpienveida terašu esošo virsmu klājuma un atbalsta sienu demontāža, atrakšana, terašu pamatnes nostiprināšana, atbalsta sienu mūrēšana no dolomīta akmeņiem, terašu virsmu klājuma atjaunošana.

Projekta īstenošana noslēdzās 2017.gada septembrī. 

Fotogrāfiju autori - Ineta Riepniece, Inese Lukjanoviča

Preses relīze