Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija

Projekta īstenotājs: 
Apes novada dome
Finansējums: 
Budžets - 29715,34 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 26743,80 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir radīt pievilcīgu un drošu vidi gan vietēju, gan pārrobežu sporta pasākumu organizēšanai, saturīgai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitāšu dažādošanai.

Projekta ietvaros tika labiekārtots sporta laukums.

Projekts īstenots 2020. gadā.