Valkas pilsēta

Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība"
Finansējums:
Budžets - 7569,11 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6812,20 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir pilnveidot bērnu un jauniešu kultūizglītojošās aktivitātes, rosināt interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un
veicināt latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros tiks papildināti Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu tautas tērpu komplekti.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā. 

Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Radošā grupa "Lugaži"
Finansējums:
Budžets - 2621,80 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2359,62 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu, popularizēt latviskās amatprasmes aušanā,
pilnveidot brīvā laika pavadīšanas un mūžizglītības iespējas Valkas novada bērniem, jauniešiem un citiem aušanas interesentiem.

Projekta ietvaros tiks iegādāts aušanas aprīkojums (stelles).

Projekts tiks īstēnots 2019. gadā.

Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 14334 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 10033,80 EUR, cits līdzfinansējums - 4300,20 EUR
Īstenotā rīcība:
1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū

Projekta mērķis ir tirdzniecības vietu izveidošana un esošo preču realizācijas veidu pilnveidošana Valkas novada vietējiem mājražotājiem, amatniekiem un citiem komersantiem, Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamības paaugstināšana un uzņēmējdarbības attīstības un nodarbinātības veicināšana pašvaldības teritorijā.

Projekta ietvaros tika iegādāti 3 mobilie tirgus namiņi-kioski.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada novembrī.

Izšūšanas mašīnas rāmju un piederumu iegāde saimnieciskās darbības izšūšanas pakalpojumu attīstības jomā

Projekta īstenotājs:
Anita Kozlovska
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 3766,73 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2636,71 EUR, cits līdzfinansējums - 1130,02 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas un papildus iekārtas esošajām, nodrošināt saimnieciskās darbības daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un paaugstinot tās konkurētspēju un kvalitāti.

Projekta ietvaros iegādāti izšūšanas rāmji un piederumi, programnodrošinājums.

Projekts īstenots 2018. gada jūlijā.

Florbola kā brīvā laika pavadīšanas iespējas popularizēšana un pilnveidošana Valkas novadā

Projekta īstenotājs:
Florbola klubs "Valka"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 12399,53 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 11159,57 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir florbola kā saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas popularizēšana, uzlabojot tā kvalitāti un pieejamību Valkas novadā.

Projekta ietvaros tiks iegādāts florbola aprīkojums  (borti, apmales, nūjas, trenažieri).

Projekta īstenošanas laiks - 2018. - 2019.

Tautas tērpu iegāde Valkas folkoras kopai "Nāburgi"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Valkas Dāmu klubs"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 2385 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2146,50 EUR, cits līdzfinansējums - 238,50 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir radīt iespēju folkloras kopas dalībniekiem ar savām aktivitātēm  veikt  pilnvērtīgu  tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu  un popularizēšanu.

Projekta ietvaros iegādāti jauni tērpi (10 tautiskie brunči , 10 sieviešu linu krekli, 10 ņieburi, 5 vīriešu linu krekli, 5 vestes) folkloras kopai "Nāburgi".

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada jūnijā.

Foto: no folkloras kopas "Nāburgi" arhīva

Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Atbalsts Valkai"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 2700 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2430 EUR, cits līdzfinansējums - 270 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir pilnveidot kultūrizglītojošās aktivitātes un saglabāt  kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijas, un veicināt latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros tika iegādāti 30 tautiskie brunči.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada aprīlī.

Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam "Vendīgs"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Jauniešu klubs "Pēda""
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 3133,10 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2819,79 EUR, cits līdzfinansējums - 313,31 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir pilnveidot bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosināt interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicināt latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros tika iegādātas daļas 10 tautas tērpu komplektiem - bikses, krekli, puišu vestes, lakati ap kaklu, vīru jostas, meitu jostas, sieviešu kurpes, vīru kurpes, vīru zābaki.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada janvārī.

Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana

Projekta īstenotājs:
Valkas-Lugažu ev.lut. draudze
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 8590,96 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 7731,86 EUR, cits līdzfinansējums - 859,10 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir veicināt kristīgās dzīves, kultūras un tūrisma attīstību Valkas novada teritorijā.

Projekta ietvaros tika veikti Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas pamatu nostiprināšanas darbi, tādējādi apturot baznīcas ēkas sagrūšanas procesu un nodrošinot apstākļus ēkas tālākai pastāvēšanai, nemazinot tās kultūrvēsturisko vērtību.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada septembrī.

Robotizēta tahimetra iegāde

Projekta īstenotājs:
SIA "HM projekti"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 14008,26 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 9805,78 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir uzlabot mērniecības pakalpojuma kvalitāti un precizitāti Valkas novada iedzīvotājiem un
sniegt konkurētspējīgāku pakalpojumu.

Projekta ietvaros tika iegādāts robotizēts tahimetrs.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada augustā.

Pages