Komunikāciju sistēmu izveide Gaujienas pagasta ,,Mācītājmājā'' ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un paplašināšanai'

Projekta īstenotājs: 
GAUJIENAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Finansējums: 
Budžets - 24205,53 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 21784,98 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir izveidot komunikāciju sistēmas Gaujienas pagasta ,,Mācītājmājā'', nodrošinot un paplašinot kultūrvēsturiskas ēkas
funkcionalitāti,radot mūsdienīgu un drošu vidi dažādu pasākumu rīkošanai un ēkas kā reģionālas nozīmes Garīgās atjaunotnes jeb
rekolekciju centra izveidei un pilnvērtīgai ilgtermiņa darbībai.

Projekta ietvaros tika ierīkotas ūdenspagādes, kanalizācijas un apkures sistēmas.

Projekta īstenošana pabeigta 2021. gadā.