Valkas pilsēta

Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 14334 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 10033,80 EUR, cits līdzfinansējums - 4300,20 EUR
Īstenotā rīcība:
1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū

Projekta mērķis ir tirdzniecības vietu izveidošana un esošo preču realizācijas veidu pilnveidošana Valkas novada vietējiem mājražotājiem, amatniekiem un citiem komersantiem, Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamības paaugstināšana un uzņēmējdarbības attīstības un nodarbinātības veicināšana pašvaldības teritorijā.

Projekta ietvaros tiks iegādāti iegādāti 3 mobilie tirgus namiņi-kioski.

Projekta īstenošanas laiks - 2018.

Izšūšanas mašīnas rāmju un piederumu iegāde saimnieciskās darbības izšūšanas pakalpojumu attīstības jomā

Projekta īstenotājs:
Anita Kozlovska
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 3766,73 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2636,71 EUR, cits līdzfinansējums - 1130,02 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas un papildus iekārtas esošajām, nodrošināt saimnieciskās darbības daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un paaugstinot tās konkurētspēju un kvalitāti.

Projekta ietvaros iegādāti izšūšanas rāmji un piederumi, programnodrošinājums.

Projekts īstenots 2018. gada jūlijā.

Florbola kā brīvā laika pavadīšanas iespējas popularizēšana un pilnveidošana Valkas novadā

Projekta īstenotājs:
Florbola klubs "Valka"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 12399,53 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 11159,57 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir florbola kā saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas popularizēšana, uzlabojot tā kvalitāti un pieejamību Valkas novadā.

Projekta ietvaros tiks iegādāts florbola aprīkojums  (borti, apmales, nūjas, trenažieri).

Projekta īstenošanas laiks - 2018. - 2019.

Tautas tērpu iegāde Valkas folkoras kopai "Nāburgi"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Valkas Dāmu klubs"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 2385 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2146,50 EUR, cits līdzfinansējums - 238,50 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir radīt iespēju folkloras kopas dalībniekiem ar savām aktivitātēm  veikt  pilnvērtīgu  tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu  un popularizēšanu.

Projekta ietvaros iegādāti jauni tērpi (10 tautiskie brunči , 10 sieviešu linu krekli, 10 ņieburi, 5 vīriešu linu krekli, 5 vestes) folkloras kopai "Nāburgi".

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada jūnijā.

Foto: no folkloras kopas "Nāburgi" arhīva

Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Atbalsts Valkai"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 2700 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2430 EUR, cits līdzfinansējums - 270 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir pilnveidot kultūrizglītojošās aktivitātes un saglabāt  kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijas, un veicināt latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros tika iegādāti 30 tautiskie brunči.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada aprīlī.

Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam "Vendīgs"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Jauniešu klubs "Pēda""
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 3133,10 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2819,79 EUR, cits līdzfinansējums - 313,31 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir pilnveidot bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosināt interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicināt latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros tika iegādātas daļas 10 tautas tērpu komplektiem - bikses, krekli, puišu vestes, lakati ap kaklu, vīru jostas, meitu jostas, sieviešu kurpes, vīru kurpes, vīru zābaki.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada janvārī.

Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana

Projekta īstenotājs:
Valkas-Lugažu ev.lut. draudze
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 8590,96 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 7731,86 EUR, cits līdzfinansējums - 859,10 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir veicināt kristīgās dzīves, kultūras un tūrisma attīstību Valkas novada teritorijā.

Projekta ietvaors tiks veikti Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas pamatu nostiprināšanas darbi, tādējādi apturot baznīcas ēkas sagrūšanas procesu un nodrošinot apstākļus ēkas tālākai pastāvēšanai, nemazinot tās kultūrvēsturisko vērtību.

Robotizēta tahimetra iegāde

Projekta īstenotājs:
SIA "HM projekti"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 16 950 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 11 865 EUR, cits līdzfinansējums - 5085 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir uzlabot mērniecības pakalpojuma kvalitāti un precizitāti Valkas novada iedzīvotājiem un
sniegt konkurētspējīgāku pakalpojumu.

Projekta ietvaros tiks iegādāts robotizēts tahimetrs.

Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 19 999,98 EUR, publiskais finansējums – 17 999,98 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, labiekārtojot komfortablu, drošu, atraktīvu un ergonomisku bērnu rotaļu laukumu Valkā, Ausekļa ielā 44.

Esi kustīgs un lustīgs Valkā

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Jauniešu klubs „Pēda””
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 16 422,12 EUR, publiskais finansējums – 14 779,91 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot fizisko aktivitāšu iespējas brīvā dabā Valkas pilsētā visām vecuma grupām, radot jaunu vidi, kur uzlabot fiziskās un garīgās veselības stāvokli, un izveidojot vingrošanas iekārtu laukumu, būtiski papildināt esošo Valkas pilsētas sporta infrastruktūru.

Projekta ietvaras izveidots āra trenažieru sporta laukums ar pieciem dažādu muskuļu grupu trenažieriem, līdztekām, pievilkšanās stieni trijos līmeņos, bērnu laukumiņu un diviem soliņiem, kā arī iegādāts inventārs vairākiem sporta veidiem.

Projekts īstenots 2017.gada vasarā.

Pages