Gaujienas pagasts

Betona produktu ražošanas darbnīca

Projekta īstenotājs:
SIA "Silta saule"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 48489,87 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 33942,89 EUR, cits līdzfinansējums - 14546,98 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir attīstīt iesākto betona produktu ražotni, veikt jau izstrādātā betona produkta ražošanu, izstrādāt dizainu jauniem produktiem, uzsākt to ražošanu.

Projekta ietvaros tiks ierīkota betona produktu ražošanas darbnīca un iegādāts aprīkojums (6 vienības). 

Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 7928,59 EUR, publiskais finansējums – 7135,73 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras un tradīciju kopšanā, nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību, kvalitatīvu norisi un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu Apes novada iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros iegādāta moderna apskaņošanas aparatūra, galvas mikrofonu komplekts un apmeklētāju krēsli Gaujienas tautas namam.

Projekts īstenots 2017.gadā.

Foto: Daiga Bojāre

Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 29 298 EUR, publiskais finansējums – 26 368,20 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir sakārtot sabiedrisku, kultūrvēsturisku un izcili ainavisku objektu Gaujienas "Anniņās", nodrošināt pieejamību, attīstīt vietas potenciālu un pievilcību, iegūt  jaunu integrētu tūrisma, kultūras objektu, kas palielinās lauku iedzīvotāju piederības apziņu un līdzdalību kultūras procesos.