Jērcēnu pagasts

Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un kopienas sabiedrībai Jērcēnos

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 13 430,96 LVL, t.sk. publiskais finansnējums 9362,99 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Ierīkots pludmales volejbola laukums, izbūvēts bruģēts strītbola laukums, vingrošanas laukums ar trīs stieņu komplektu un līdzteku laukums.

Sporta infrastruktūra intensīvi tiek izmantota kopš 2013.gada jūnija sākuma. Jaunieši pateicīgi par doto iespēju aktīvām nodarbēm. Pagasta pārvalde iecerējusi turpināt teritorijas labiekārtošanu, veidojot norobežojošus zaļumstādījumus u.c.

Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 10397,25 EUR, t.sk. publiskais finansējums 7303,86 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekta mērķis: Veikt Jērcēnmuižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošanu, vēsturiska laikmeta tērpu šūšanu un multimediju tehnikas iegādi, pilnveidojot kultūras infrastruktūru un paplašinot kultūras objekta materiālo un tehnisko bāzi, lai nodrošinātu kultūrvēsturiska mantojuma vērtību saglabāšanu, pēctecību, eksponēšanu un popularizēšanu, radot arvien pievilcīgāku dzīves vidi Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem.

Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana; vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana; multimediju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

Kā sasniegts projekta mērķi:

Zemnieku saimniecības "Veckūkuri" īstenotie projekti

Finansējums:
Kopējais no ELFLA saņemtais finansējums 52911 EUR
Īstenotā rīcība:
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana un Lauku saimniecību modernizācija

Zemnieku saimniecība “ Veckūkuri” 2009. gadā uzsāka savā saimniecībā saražotā piena ( svaigpiena ) realizāciju tiešajā tirdzniecībā un jogurta ražošanu. Saražotā produkcija atbilst augstākajām kvalitātes prasībām, saimniecība piedalās nacionālā pārtikas kvalitātes shēmā, ir saņemta zīmīte “ Zaļā karotīte”. Katru gadu pieprasījums tirgū palielinājās un saimniecība nespēja izpildīt pasūtījumus, jo jogurta ražošanā, piena un jogurta fasēšanā tika izmantots roku darbs. 2010. un 2011.