Uzsākta jaunās VRG stratēģijas izstrāde

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir saņēmusi LAD lēmumu, ka ir apstiprināts biedrības pieteikums VRG sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam izstrādei. Saskaņā ar šo lēmumu jaunā stratēģija ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā no šī lēmuma saņemšanas.

Stratēģijas izstrādei ir piešķirts finansiāls atbalsts 20 000 EUR apmērā no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai – Sagatavošanās atbalsts", projekta Nr. 22-00-A0190A-000019.

Stratēģiju izstrādā biedrības darbinieki sadarbībā ar padomes locekļiem. Vietējo iedzīvotāju priekšlikumu un vēlmju apzināšanā tika iesaistīti biedrības darbības teritorijas aktīvie iedzīvotāji (pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"). Stratēģijas izstrādē ir iesaistīta arī SIA "Omnia Pro" (valdes priekšsēdētāja Ginta Zariņa), kas veic pētījumu “Biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijas izpēte SVVA stratēģijas sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanai".