Tautas interešu nama telpu izveide Strenču pilsētā

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 69091,54 LVL, t.sk. publiskais finansējums 16000,20 LVL
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izremontētas telpas bibliotēkas pakalpojumu dažādošanai, interneta pieejas paplašināšanai, dažādu aktivitāšu nodrošināšanai, izstāžu, ekspozīciju rīkošanai, nodarbību, radošo darbnīcu, tematisku pasākumu u.c. norisei, saimnieciskās telpas pasākumu nodrošināšanai. Izbūvēts jauns ieejas mezgls un lifts ar pacēlāju atvieglotai pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Labiekārtota ēkas fasādes daļa – iesēts zālāj, uzstādīta velonovietne, soliņi un atkritumu urnas.

Pašreiz darbojas bibliotēka un interneta pieejas punkts. Tuvākajā laikā paredzēts pārcelt publiskā interneta pieejas punktu t.i. 10 datorus no skolas telpām uz jaunizveidotajām tautas interešu centra telpām.

Iesniegts projekts pārējo telpu aprīkojuma iegādei, kas nodrošinās pārējo telpu funkcionalitāti atbilstoši projekta mērķim – t.i. dažādu aktivitāšu (stratēģiskās galda spēles, novuss, biljards, kino) nodrošināšanai, izstāžu, ekspozīciju rīkošanai, nodarbību, radošo darbnīcu, tematisku pasākumu u.c. norisei.

Iedzīvotāji aktīvi izmanto pieejamos pakalpojumus, priecājas par gaišajām plašajām telpām, piedalās dažādos labiekārtojuma elementu ziedojumos – telpaugi, mēbeles, periodika u.c. Aizvien pieaug tūristu apmeklējumu skaits, kuriem nepieciešama piekļuve WiFi Ar nepacietību tiek gaidīta nākošā projekta realizācija, kas pakalpojumu klāstu paplašinās un dažādos!