Lugažmuižas parka dīķa rekultivācija un apkārtnes labiekārtošana

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Traktorciems”
Finansējums: 
ELFLA - 25551 EUR
Īstenotā rīcība: 
Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Lugažu muiža un parks ir Valkas pagasta pārvaldes īpašumā kopš 2008.gada, katru gadu šeit norisinās aizvien vairāk sporta un arī kultūras pasākumi, kuru norisei sevišķi svarīga ir apkārt esošās vides sakārtotība un pielāgotība. Parkā regulāri notiek tā sakopšanas darbi, taču ir viens objekts, kura sakārtošanu uzņēmās biedrība "Traktorciems"- muižas parka dīķis. Pirms projekta īstenošanas dīķis tika izmantots tikai vasarā makšķerēšanai un ziemā slidošanai, jo ūdens un apkārtnes kvalitāte neļāva to izmantot cita veida atpūtai – dīķa gultne un apkārtne bija piegružota ar dažādiem sadzīves atkritumiem, jo netika apsaimniekoti daudzus gadus.

Lai varētu realizēt projektu biedrība "Mēs paši" ar pagasta pārvaldi noslēdza patapinājuma līgumu par dīķi un tam piegulošo parka daļu. Projektā paveiktais: iztīrīta un padziļināta dīķa gultne, atjaunotas slūžas, lai varētu regulēt caurplūstošā ūdens daudzumu, izveidota standartiem atbilstoša ūdens ņemšanas vieta, pastaigu laipa, tiltiņi uz dīķī esošo saliņu, soliņi, atkritumu urnas.