Kauguru pagasts

Ēdināšanas bloka būvniecība tūrisma uzņēmuma attīstībai

Projekta īstenotājs:
SIA "ROKSALANA"
Finansējums:
Budžets - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 35000 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir viesu mājas ēdināšanas bloka izbūve ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēts ēdināšanas bloks.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.

Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā

Projekta īstenotājs:
Beverīnas novada dome
Finansējums:
Budžets - 25398,62 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 22858,76 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un uzlabot aktīvās atpūtas iespējas Beverīnas novada un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem, izbūvējot brīvi pieejamu, interesantu un inovatīvu infrastruktūras objektu - piedzīvojumu trasi velobraucējiem.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta piedzīvojumu trase.

Kultūrvēsturiskais mantojums 21.gadsimtā - etnogrāfisko tautas tērpu komplektu papildināšana VPDK "Mūri"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Kauguru pagasta attīstības biedrība"
Finansējums:
Budžets - 11660,19 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 10494,17 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir radīt interesi par kultūrvēsturisko mantojuma vērtību saglabāšanu, iespēju iesaistīties deju kolektīva aktivitātēs, izzināt plašāk par pareizu
etnogrāfisko tautas tērpu komplektējumiem, sniegt iespēju arī netiešām mērķgrupām un sabiedrībai kopumā iepazīt Latvijas
kultūrvēsturisko novadu tērpu valkāšanas tradīcijas, tā apzinot un stiprinot kultūras, vēstures un intelektuālās vērtības.

Projekta ietvaros tiks papildināti Beverīnas novada Kauguru pagasta deju kolektīva "Mūri" etnogrāfisko tautas tērpu komplekti.

Pages