Sporta laukuma labiekārtošana J.Endzelīna Kauguru pamatskolā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Mēs pa jaunam”
Finansējums: 
ELFLA - 3442 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrstruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas rezultātā pie J.Endzelīna Kauguru pamatskolas esošajā sporta laukuma teritorijā veco stieņu vietā tika uzstādītas jaunas sporta iekārtas: vingrošanas komplekss, rokgājējs ar brusām un zviedru sienu, spirāle (vertikālā). Rezultātā ir radīti pilnvērtīgi apstākļi sporta treniņiem, spēlēm un dažādām aktivitātēm. Jaunās sporta laukuma iekārtas regulāri tiek izmantotas sporta stundās, ārpusstundu nodarbībās, starpbrīžos, kā arī dažādos pasākumos, kā piemēram, sporta dienas