Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 15045,25 EUR , t.sk. publiskais finansējums 9069,68 EUR
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekta mērķis: Sedas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai un nākamajām paaudzēm, pielāgojot vēstures ekspozīcijas un vēstures priekšmetu krājuma telpas un iegādājoties kultūrvēsturisku priekšmetu kolekciju.

Projekta aktivitātes: Sedas kultūras nama 2.stāva telpu vienkāršotā renovācija, padomju laika vēstures priekšmetu kolekcijas iegāde.

Kā sasniegts projekta mērķis:
Projekta Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveides ideja radās pateicoties atjaunotā Sedas kultūras nama telpu pieejamībai un Sedas pilsētas iedzīvotājas Valentīnas Ainas Zaikovskas piedāvājumam Strenču novada domei iegādāties padomju laika liecību kolekciju, kurā ir vairāk kā 3000 priekšmetu. Kolekcijas eksponātus ilgus gadus vācis vēsturnieks Aldis Zaikovskis, kas savu mūža darbu un aizraušanos vēlējies atstāt Sedā, kur tai ir īpaša nozīme. Diemžēl, pats kolekcijas autors no dzīves aizgāja 2012.gadā. Projekta ideja ietver arī Strenču novada muzeja pilnveidošanu, kurā Sedas kultūras nams, tajā pieejamās telpas un ekspozīcija darbotos kā Strenču novada muzeja filiāle. Vienota novada muzeja misija - iesaistot novada iedzīvotājus, vākt, apkopot un pētīt novada kultūrvēstures liecības, veikt visas nepieciešamās aktivitātes to saglabāšanai un popularizēšanai, kā arī padarīt kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai. Šīs ievērojamās padomju laika kolekcijas priekšmetu vērtības saglabāšana tieši Sedas pilsētā rosina tās muzealizāciju, proti, veido tā saukto „dzīvo muzeju”. Sedas pilsētas arhitektūra var sniegt daudz eksotikas tās apmeklētājiem, savukārt, padomju laika kultūras mantojuma ekspozīcija padziļinātu apmeklētāju pieredzi. Purvs kā dabas objekts, kas jau eksistēja, un pilsētas arhitektūra kā cilvēka radīts kultūras objekts kopā veido materiālo kultūru, cilvēces mantojumu, kas ir muzeja darba pamats.

Projekta rezultātā ir izremontētas, pielāgotas un iekārtotas 3 telpas (1.-ekspozīcijas izvietošanai, 2. - krājuma glabāšanai, 3. aktuālu izstāžu organizēšanai, muzeja viesu un tūristu uzņemšanai) Sedas pilsētas kultūras nama 2.stāvā.