Mobilās pirts mucas un piekabes iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai

Projekta īstenotājs: 
SIA "STALMEX"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 7300 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5110 EUR, cits līdzfinansējums - 2190 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir tūrisma pakalpojumu sniegšanas uzsākšana.

Projekta ietvaros tika iegādāta mobilā pirts muca uz piekabes.

Projekts īstenots 2018. gada augustā.

Foto no SIA "STALMEX" arhīva.