Konditorejas izstrādājumu ražotnes darbības attīstīšana

Projekta īstenotājs: 
Sanita Lapere
Finansējums: 
Budžets - 7244,43 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5071,08 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir saimnieciskās darbības attīstīšana, produkcijas kvalitātes un darba ražīguma uzlabošana, jaunu , inovatīvu produktu izstrādes
iespēju radīšana, iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus.

Projekta ietvaros tiks iegādāts dažāda veida virtuves aprīkojums mājražošanas telpas ierīkošanai.

Projekts tiks īstenots 2019. gadā.