Kas pagātni pētī-tas nākotni svētī!

Projekta īstenotājs: 
Kauguru pagasta attīstības biedrība
Finansējums: 
ELFLA - 16650 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā izveidota interaktīva darbības sistēma -14 stendi un vitrīnas, kā arī filmu skapis, kura nosaukums tapis analoģiski "Dainu skapim" ar pagasta vēstures un nemateriālā mantojuma materiāliem, lai aktīvi un atraktīvi ļautu darboties un iesaistīties pagasta iedzīvotājiem novadpētniecības un kultūrvēstures izzināšanas, apkopošanas un demonstrēšanas procesā. Projekta mērķis bija ieinteresēt jauniešus un bērnus izzināt savas saknes, savu pagātni, lai Kauguru pagasta iedzīvotājiem būtu dzīvā vēsture - interesanta un aizraujoša uz kā būvēt savu nākotni. Novadpētniecības un kultūrvēstures interesentu grupas telpa tiek iekārtota, domājot par pasaules pieredzi, kur vēstures materiāli tiek pasniegti un paradīti interaktīvi un iesaistoši, kurā katrs var līdzdarboties un piedalīties, nevis pasīvi vērot.